Skip to main content

VIP CHAUFFEUR FINLAND

Puhelin
+358(0) 505 445 881

Sähköposti
info@vipcf.fi

Follow us in social media

Yhteydenotto

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Nämä sopimus-ja kuljetuehdot tulevat voimaan kun asiakas tilaa kuljetuksen.

Kun asiakas varaa kuljetuksen sähköisesti, niin asiakas hyväksyy tällä sivulla esitetyt ja mainitut ehdot.

Näin syntyy molempia osapuolia sitova sopimus ja luottamus.

Hinnan määräytymisen perusteet:

Asiakas saa aina ennen kuljetustilauksen vahvistamista, tai viimeistään ennen matkan alkua matkakohtaisen sopimushinnan (kokonaishinnan).

Hinnat ilmoitetaan ennen matkan alkamista, sähköisesti.

Erilaisten ja eri ajankohtaisten palveluiden hinta muodostuu aina tarjous- tai sopimushintaperusteisesti.
Kuljetushintoihin voi vaikuttaa useammat muuttuvat tekijät:

Hinnan määräytymisen perusteita:

– Käytetty ajoneuvo

– Ajankohta kuljetuksen koknaiskesto ja VIP Chauffeur Finlandin kuljetuspaketin valinta.

– Kuljetuskaluston ja kuljettajan saatavuus: Kuljettajia ja kuljetuskalustoa on pienessä yrityksessä rajoitettu määrä, tämä vaikuttaa toimitus ja hintatietoihin.

(kuljettaja aikataulujen ja kaluston varausten toimivuuden takia riittävän aikaista ennakkovarausta suositellaan)

Laskutuslisä:
Laskutuslisää ei veloiteta varausmaksuista (sähköpostilasku).
Loppulaskuun lisätään 10€ suuruinen laskutuslisä., mikäli asiakas valitsee maksutavakseen laskun.

Ylimääräisiä lisäselvityksiä:
Veloitamme kuljetuksistamme erillisen kilometri perustesen maksun 0,59€/kilometri kuljetuksissa, jotka toteutetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Laskemme kilometrilisän tarjouksen yhteyteen, joka muodostaa lopullisen sopimushinnan kuljetukselle.

Varausmaksu:

VIP Chauffeur Finlnad/kuljetuksen järjestäjällä on oikeus peruuttaa kuljetus, tai ajoneuvon, sekä kuljettajan varaus, jos kuljetuksen ennakko-varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tai yhteydenotoissa kerrotun maksuajankohdan, tai päivän ylittyessä.

Varausmaksun perusteet:
Kuljetusten järjestäjä ja asiakas/tilaaja sopivat näillä ehdoilla palveluista seuraavasti:
Ennakkomaksun asettamista voidaan pitää kohtuullisena elinkeinonharjoittajan näkökulmasta, koska yrityksen on maksulla pyrittävä varmistamaan liiketoimintansa.
Ennakkomaksulla katetaan osittain ennakkoon tehdyistä selvitys- ja varaussuunnitelmista aiheutuneita pakollisia työ ym. kuluja mm. kuljettajien ja kaluston saatavuuksien selvitykset ja ennakkovaraukset.
Varaus-ennakkomaksun maksamista pidetään asianmukaisesti syntyneenä sopimuksena, joka sitoo sen osapuolia. Maksettu varausmaksu on sama kun ennakkomaksu, joka vähennetään lopullisesta sovitusta kokonaiskuljetushinnasta.

Kuljetukset:
Näiden erikoiskuljetusten varauksien, sekä kuljetusten rajallisen jälleenmyynti mahdollisuuden takia tilaajan/asiakkaan ennakkomaksua ei palauteta, mikäli tilaaja, tai asiakas peruu kuljetuksen, tai siihen mahdollisesti liittyvät palvelut.
Koskee kaikkia kuljetuksia
Kuljetusten varaus-, ennakko, tai näihin rinnastettavaa maksua ei palauteta, jos asiakas/tilaaja peruu kuljetuksen varauksen myöhemmin.

Varausaksun maksamista pidetään asianmukaisesti syntyneenä sopimuksena, joka sitoo sen osapuolia.

Kuljetustilaukset:

Kuljetustilaus on jätettävä riittävän hyvissä ajoin (näin varmistetaan kuljettajan, aikataulujen ja kalustovarausten toimivuus).

VIP Chauffeur Finland ei vastaa matkustajan viivästyksistä, myöhästymisestä, tai siihen liittyvistä vahingoista, matkustajalle, tai kolmannelle osapuolelle.

Kuljetuksesta myöhästyneellä ei ole oikeutta maksujen palautukseen eikä välillistä, tai epäsuoraa korvausmahdollisuutta myöhästymiseen liittyen. VIP Chauffeur Finland ei ole vastuussa ylimääräisestä vaivasta, menetyksestä tai korvattavuuteen rinnastettavasta asiasta, jos asiakas tai matkustaja ei voi osallistua näiden ehtojen nojalla matkaan.

VIP Chauffeur Finland ei vastaa matkan viivästyksistä, tai keskeytyksistä, sekä siihen liittyvistä vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Vahingoiksi tai esteeksi katsotaan esim. tietyöt, onnettomuudet, sähkö- ja tietoliikenne ongelmat,  kuljetuskaluston odottamattomat laite tai konerikot, toimimattomuus tai muu tekninen odottamaton vika. Laite ja konerikko tapauksessa VIP Chauffeur Finland pyrkii ensisijaisesti tarjoamaan toista oman yhtiönsä ajoneuvoa . Mikäli sellaista ei ole saatavilla VIP Chauffeur Finland palauttaa jo mahdollisesti maksetun kuljetuksen. Poislukien varausmaksu, jota ei palauteta. Korvaavan kuljetuksen odottelusta VIP Chauffeur Finland ei voi korvata menetettyä aikaa, tai tästä johtuvaa välillisestä, tai epäsuoraa vahinkoa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

VIP Chauffeur Finland vastaa vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta, tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä.

Vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa kuitenkin aina enintään matkustajan maksamaa matkaa vastaavaan summaan. VIP Chauffeur Finland.lla on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat asiakkaan väärästä toiminnasta, antamista vääristä tiedoista, tai muusta näihin rinnastettavista syistä.

Kuljetustarjoukset:

Jokainen kuljetus on oma yksittäinen tapahtumansa. Tilanteita ja ajokilometrejä on joskus vaikea arvioida etukäteen.
Ellei erikseen kirjallisesti (email.) sovita kuljetuksiin käytettyä aikaa, lasketaan aika ja kilometrit alkavaksi kun kuljetuskalusto lähtee talleilta.
Kuljetustarjouksissa annettu hinta perustuu tähän em. aikaan ja kilometriin.
Tarjouksessa annetun ajan tai kilometrin ylittävättä osalta korvaus määräytyy tarjouksessa annetun lisämaksun mukaisesti.

Matkatavarat:

Arvokasta omaisuutta, tai tavaraa ei saa jättää yksin vartioimatta. Mikäli matkan aikana häviää tavaraa ei VIP Chauffeur Finland vastaa näistä menetyksistä. Menetykset koskevat rahaa, elektroniikkaa, puhelimia, tietokoneita, asiakirjoja, maksumääräyksiä, todistuksia, passeja tai ajokortteja tai näihin rinnastettavia menetyksiä. Varkaus- tai rikkoutumistapauksissa asiakkaalla on osoittamisvelvollisuus siitä, että asia, tuote tai vastaava on hävinnyt, vaurioitunut yrityksemme laiminlyönnin seurauksesta. Asiakaalla on velvollisuus vartioida omaisuuttaan kaikissa tilanteissa. Kuljettaja ei vartioi tai silmälläpidä asiakkaiden omaisuutta. Autoon ei saa missään tilanteessa jättää arvokasta omaisuutta ilman omistajan omaa vartiointia tai silmälläpitoa. Arvokasta omaisuutta ei tule jättää matkustamoon, tai matkatavaratilaan.

Vakuutukset kuljetusten aikana:

VIP Chauffeur Finland suosittelee riittävän matka-, vapaa-aika,- vastuu-, tapaturma- ja varkausvakuutuksen ottamista.

VIP Chauffeur Finland.lla ei ole vastuussa palvelujenkäyttäjien/asiakkaiden matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta.
VIP Chauffeur Finland olettaa kaikkien matkustajien/kuljetettavien, myös lasten vakuutusten olevan voimassa kaikilla kuljetuksilla.

Kuljetuksen aikana mahdollisesti tapahtuvat onnettomuudet, särkyneet tai kadonneet matkatavarat korvataan aina ensisijaisesti matkustajan omasta matka tai vastuuvakuutuksesta.

Palveluntuottajan- ja palvelunkäyttäjän vastuut:

VIP Chauffeur Finland on yksittäisten kuljetusten suorittaja.

Matkustajan on ilmoitettava omat henkilökohtaiset osoitteensa ja puhelinnumeronsa kuljetusta/matkaa varatessaan. Mikäli ne ennen kuljetusta muuttuvat on uudet yhteystiedot ilmoitettava. Matkustajan tulee ilmoittaa kuljetuksen järjestäjälle kuljetuksen järjestäjän kulloinkin vaatimat henkilötiedot.

Erehdyksiä kuljetuksia varattaessa voi aina sattua ja siksi asiakkaan velvollisuus on tarkastaa, että kaikki annetut tiedot
on juuri ne tiedot, joita kuljetuksen järjestäjä tarvitsee kuljetusten sujuvaan toteutumiseen.

Jos vääriä henkilötietoja tai vastaavia tietoja annetaan tarkoituksella kuljetuksen järjestäjälle on kuljetuksen järjestäjän tai kuljetuksen edustajan oikeus evätä tietojen antajan kuljetus välittömästi ilman korvauksia ennen kuljetuksen alkamista tai kuljetuksen aikana.

Vastuu tietojen oikeellisuudesta on aina tietojen antajalla kaikissa eri tilanteissa ennakkotilaukset ym.

Kuljetusta tai kuljetukseen mahdollisesti kuuluvia palveluita ei saa luovuttaa toiselle henkilölle ilman kuljetuksen järjestäjän hyväksyntää.

Asiakas on myös velvollinen saapumaan lähtöpaikalle hyvissä ajoin, sekä ottamaan kuljettajaan viipymättä yhteyttä ennen lähtöä mm. mahdollisten aikataulumuutosten vuoksi.
Mikäli asiakas ei noudata tätä ilmoittautumisvelvollisuutta tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, kuljetettava vastaa itse kaikista tilalle hankituista kuljetuksista ja tähän liittyvistä suorista tai epäsuorista kustannuksista.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta em. käyttämättä jääneistä palveluista.

Vahinkojen korvausvelvollisuus:
Vahinkojen korvaaminen ei koske kuljetuskalustojen normaalia kulumista tai käyttöä.
Lähtökohtaisesti aina jos kuljetuksen suorittajalle koituu ylimääräisiä kuluja kaluston siisteyteen tai kuntoon liittyen kuljetuksen tilaaja tai maksaja korvaa vahingot sekä näistä koituvat kustannukset täysimääräisesti.

Matkustaja/asiakas on vastuussa täysimääräisesti kaikista vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa kuljetuksen järjestäjälle tai kolmansille osapuolille.

Kuljetuksen tilaaja/asiakas tai käyttäjä vastaa siitä vahingosta täysimääräisesti, jonka kuljetusten tilaaja itse tai kuljetukseen kuuluvat henkilöt aiheuttavat kuljetuksen aikana kuljetuksen tarjoajalle tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheutettuna. Vahinkojen korvaamiseen kuulu esim. ajokalustojen vahingoittamisen korjaukset, ylimääräiset siivoukset, pintojen uusimiset tai näihin rinnastettavat vahingot sekä tapahtumat. Kuljetuksen tilaaja tai kuljetettavat ulkopuoliselle aiheuttamat vahinko korvataan vahingonkorvauslain mukaan. Vastuu em. vahingosta on aina tilaajalla.

Kuljetuksen suorittajan (VIP Chauffeur Finland) mahdollinen korvausvastuun suuruus tilaajalle/asiakkaalle/palvelunkäyttäjälle on kaikissa korvaustilanteissa enintään palvelujenkäyttäjän/tilaajan palvelusta maksama korvaus tai summa.

Kuljetuksen peruutus:

Kuljetuksen peruutus VIP Chauffeur Finland.n toimesta.

Kuljetuksen järjestäjällä (VIP Chauffeur Finland) on oikeus peruuttaa kuljetus tai ajoneuvon varaus, jos kuljetuksen ennakko- tai varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä tai yhteydenotoissa kerrotun maksuajankohdan tai päivän ylittyessä.

Tilaaja/asiakas peruutus.
Kuljetuksen tilaaja/matkustaja/asiakas voi peruuttaa kuljetuksen ilman erityistä syytä.

Kuljetusten varauksien sekä kuljetusten rajallisen jälleenmyynti mahdollisuuden takia tilaajan/asiakkaan ennakkomaksua ei palauteta, mikäli tilaaja tai asiakas peruu kuljetuksen tai siihen mahdollisesti liittyvät palvelut.

Kuljetusten varaus-, ennakko- tai näihin rinnastettavaa maksua ei palauteta, jos asiakas/tilaaja peruu kuljetuksen varauksen jälkeen.

Jos kuljetusta ei peruuteta eikä tilaaja/matkustajat saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan. Maksetaan kuljetuksen suorittajalle sovittu kuljetusmaksu kokonaisuudessaan, tai hänellä ole oikeutta maksujen palautukseen.

Kuljetusten peruutukset tulee tehdä aina kirjallisena. viimeistään 2vrk (poislukien hääkuljetukset 5vrk.)ennen kuljetusajankohtaa.

Kun kuljetusvarauksen tekeminen on saatu päätökseen, varausta ei voi peruuttaa eikä siitä voi saada maksunpalautusta muuten kun yllä olevin ehdoin.

Teemme parhaamme, että sovitut kuljetukset järjestetään, tarjoamme maksunpalautuksen yllä olevin ehdoin tai vaihtoehtoisen matkustusjärjestelyn.

Varauksen peruutuspyyntö tapahtuu aina sähköisesti (sähköpostilla) ilman VIP Chuffeur Finlandin erillistä tietojen pyyntöä. Asiakkaan pyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

– Mikä kuljetus peruuntui

– Kuljetuksen varaajan tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

– Tilinumero

Edellä mainittujen tietojen puuttuminen voi hidastaa tai jopa estää asian käsittelyn.

 

Palvelun tarjoaminen ja keskeytys:

Yritys voi väliaikaisesti ilman asiakkaan suostumusta keskeyttää palvelujen tarjoamisen tai rajoittaa niiden käyttöä, jos tämä toimenpide on välttämätöntä turvallisuutta, kiireellistä sekä ilmenee pakollista kalustohuoltoa tai korjaustarvetta. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kuljetuskaluston turvallisuutta koskevat toimenpiteet ja mahdolliset vakavat tekniset ongelmat. Yritys tekee keskeytykset asiakasta mahdollisimman vähän haittaavalla tavalla ja mahdollisimman vähän haittaavana ajankohtana sekä pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan asiakkaalle keskeyttämisestä etukäteen. Tämä em. keskeytys ei ole virhe palveluiden toimittamisessa, jos palvelujen toimittaja noudattaa näitä sopimus- ja toimitusehtoja.

Kuljetuksen tarjoajalla on oikeus tarvittaessa käyttää kolmatta osapuolta suorittamaan kuljetus tai sen osaa tai vuokrata muuta kuljetussopimuksen täyttämiseksi tarvittavaa kalustoa tai tehtävää.

Kuljetuskustannusten muutos:

Kuljetuskustannusten odottamattomat muutokset.

Kuljetustilauksia tehdessä tilaaja/asiakas ymmärtää että kuljetuksen suorittaja ei voi tarjota palveluja liiketoiminnan kannalta tappiollisena.
VIP Chauffeur Finland on tilauksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa sovittua kuljetuksen hintaa seuraavilla perusteilla:
Kohtuuton kuljetuskustannusten muutos, johon VIP Chauffeur Finland ei ole voinut vaikuttaa ja jota VIP Chauffeur Finland ei ole voinut ottaa lukuun kuljetustarjousta päätettäessä.
Jos matkan hintaa korotetaan tilauksen päättämisen jälkeen enemmän kuin 15 % tilaajalla on oikeus purkaa tilaus/kuljetus-sopimus.
Tilaajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta kuljetuksenjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta.

Kuljetusten varauksien sekä kuljetusten rajallisen jälleenmyynti mahdollisuuden takia tilaajan/asiakkaan ennakkomaksua ei palauteta, mikäli tilaaja tai asiakas peruu kuljetuksen tai siihen mahdollisesti liittyvät palvelut.

Muut korvattavat lisäpalvelut:
Muu lisäarvopalvelu sisältää erikseen sovitun tässä tai myöhemmin sovitun lisäarvopalvelun suorittamisen jota ei ole mainittu kuljetustarjouksessa. Muita lisäarvopalveluja voivat olla esim. lisäkuljetusten selvittäminen ja suunnittelu, matka- ja aikamäärien muutokset, kuljetuksiin liittyvien ylimääräisten asiakirjojen laadinta / hankinta tai näihin rinnastettavat työt. Korvattavia on lisätyöt jotka muodostuu asiakkaan toiminnan tai toimintapyyntöjen lisätöistä jotka ylittävät 60min.
Lisä-ja ylimääräistöiden korvaus määräytyy kuljetuksen tarjoajan hinnoitteluperusteiden mukaan. Ellei selkeää hinnan perustetta työlle ole, niin hinta määräytyy tuntilaskutuksen mukaan (65€/h, min. 1h).

Tietojen oikeellisuus:

Tietojen ja palvelujen oikeellisuus.

VIP Chauffeur Finland pyrkii jatkuvasti varmistamaan verkkosivuilla/palveluillaan julkaistun tiedon oikeellisuuden. VIP Chauffeur Finlandin kaikilla sähköisillä sivustolla julkaistut tiedot ovat kuitenkin käytettävissä vain sellaisena kuin ne ovat. ViP Chauffeur Finland ei myönnä minkäänlaista nimenomaisia tai oletettuja takeita sisällön luotettavuudesta ja teknisestä käytettävyydestä.
VIP Chauffeur Finland ei ota vastuuta siitä, että kävijät eivät mahdollisesti osaa käyttää sivustoa virheettömästi.

Sopimuksen purkaminen:
Mikäli kuljetuksen tilaaja/asiakas tai kuljetuksen suorittaja olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, voi toinen osapuoli purkaa sopimuksen päättymään välittömästi tilanteista riippumatta. VIP Chauffeur Finland vastaa maksullisten palveluiden tilaajalle sopimusrikkomuksesta aiheutuvista tai välittömistä vahingoista tämän sopimuksen mukaisesti.
Sopimuskohtia rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle syntyneet kustannukset.
Kuljetuksen tarjoajalla on oikeus sanoa kuljetussopimus irti, jos sen täyttämiseen liittyy ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, joihin kuljetusten tarjoaja ei voi vaikuttaa, kuten kuljetuskalustojen odottamattomat ja vakavat tekniset viat ja konerikot, kuljetuksiin liittyvät mahdolliset vaarat tai onnettomuudet tai muut ylivoimaiset luonnontapahtumat.
Kuljetuksen tarjoajan korvausvastuun yläraja rajoittuu kaikissa tapauksissa VIP Chauffeur Finland tilaajalta/asiakkaalta palvelusta saamiinsa maksuihin.
VIP Chauffeur Finland ei ole vastuussa mistään tilaajalle tai palveluiden käyttäjälle aiheutuvista välillisistä vahingoista.
VIP Chauffeur Finland ei vastaa palveluiden maksuttomien osien osalta mistään niiden käytöstä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.
Tämä em. kuljetussopimuksen välitön irtisanominen ei ole virhe palveluiden toimittamisessa, jos palvelujen toimittaja noudattaa näitä sopimus- ja toimitusehtoja.

Immateriaalioikeudet © omistusoikeudet:

VIP Chauffeur FInlandilla / Tiia Granqvist tmi on omistusoikeus ja kaikki lainsäädännön mukaiset immateriaalioikeudet tuottamiinsa ja julkaisemiinsa aineistoihin, palveluihin ja niiden osiin. VIP Chauffeur Finland / Tiia Grangvist tmi on tekijänoikeus yrityssivustoihin, asiakkaalle/käyttäjälle kaikkiin toimittamaansa aineistoon, eikä asiakkailla tai käyttäjillä ole lupaa luovuttaa näitä tietoja kolmannelle osapuolelle tai muulla tavoin hyödyntää tietoja vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman VIP Chauffeur Finlandin / Tiia Grangvist tmi:n antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas/tilaaja/käyttäjä ja VIP Chauffeur Finland säilyttää toisen osapuolen antamia aineistoja ja tietoja (sähköiset/suulliset/paperi) luottamuksellisesti kopioimatta ja jakamatta näitä kolmannelle osapuolelle.

Kaikki Suomen lakien mukaiset oikeudet pidätetään

– All Rights Reserved © VIP Chauffeur Finland / Tiia Granqvist tmi. 01.12.2021